Mujnapel.cz

Sou
hlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů v panelu „Mujpanel.cz“

 

Souhlasím, aby společnost IBRS – International Business & Research Services s.r.o., IČ 261 37 585, se sídlem Dubečská 6-8, 100 00 Praha 10 (dále jen „IBRS“) zpracovávala mé osobní údaje za níže uvedených podmínek a pro níže uvedené účely.

Kontaktní údaje IBRS jsou:

Email: info@mujpanel.cz
Tel.: 274 822 175

Potvrzuji, že jsem starší 16 let.

Uděluji IBRS souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zvýšení mé šance na výběr do výzkumu požadovaného po IBRS třetí osobou. Těmito osobními údaji jsou mnou uvedené odpovědi na otázky z dotazníku umístěného v aplikaci mujpanel.cz (tj. odpovědi na otázky o bližších osobních údajích o mé osobě, o mých zájmech, o mých preferencích a spotřebitelském chování).

Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat oznámením zaslaným na náš email IBRS: info@mujpanel.cz.

Odvoláním tohoto souhlasu nezaniká mé členství v mujpanel.cz ani nezaniká možnost na umístnění do výzkumu požadovaného po IBRS třetí osobou. Odvoláním se snižuje moje šance na toto umístění ve výzkumech třetích osob.

Rozhodnutí o výběru mé osoby pro výběr do výzkumu třetí osoby nevychází výlučně z automatizovaného zpracování mých osobních údajů, ale vychází také z manuálního výběru.

Informace o zpracování osobních údajů v mujpanel.cz

Společnosti IBRS – International Business & Research Services s.r.o., IČ 261 37 585, se sídlem Dubečská 6-8, 100 00 Praha 10 (dále jen „IBRS“).

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů jako člena v aplikaci mujpanel.cz.

Jaký je účel zpracovávání osobních údajů v mujpanel.cz

 1. Za účelem registrace do aplikace mujpanel.cz (s registračními OÚ, jméno, příjmení, email, telefon, adresa člena). Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smluvních práv a povinností z členství.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu členství v aplikaci mujpanel.cz nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 2. Za účelem výběru člena aplikace mujpanel.cz do výzkumu třetí osoby na základě vyplněných registračních osobních údajů (adresa člena). Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smluvních práv a povinností z členství.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu členství v aplikaci mujpanel.cz nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 3. Pro účel zpracování osobních údajů získaných od člena registrovaného v panelu za účelem větší šance výběru člena pro umístění do výzkumu. Těmito osobními údaji jsou uvedené odpovědi člena na otázky z dotazníku umístěného v aplikaci mujpanel.cz (tj. odpovědi na otázky o bližších osobních údajích o jeho osobě, o jeho zájmech, o jeho preferencích a spotřebitelském chování). K tomuto účelu je právním základem souhlas člena.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 4. Pro účely komunikace se členem aplikace mujpanel.cz po ukončení smlouvy z registrace v aplikaci mujpanel.cz. Těmito údaji jsou email a telefon. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas člena získaný po ukončení smlouvy.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu platnosti souhlasu nebo do jeho odvolání nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 5. Za účelem předcházení podvodům s opakovanou registrací jedné osoby pomocí falešné identity respondenta. Tímto údajem je IP adresa respondenta. Právním základem je oprávněný zájem IBRS.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu členství v aplikaci mujpanel.cz nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 6. Za účelem zpracování osobních údajů získaných od oslovených členů pro konkrétní výzkum pro třetí strany. Zpracovávány jsou osobní údaje získané z konkrétního výzkumu. Právním základem je plnění smluvních práv a povinností plynoucí z registrace člena, kdy se za smluvní vztah považuje registrace člena do mujpanel.cz a za plnění se považuje dosažení členova cíle získat odměnu za výzkum třetí strany.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu členství v aplikaci mujpanel.cz nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 7. Za účelem zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (tzv. citlivých údajů) získaných od oslovených členů pro konkrétní výzkum pro třetí strany. Tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Zpracovávány jsou osobní údaje zvláštní kategorie získané z konkrétního výzkumu pro třetí stranu. Právním základem je výslovný souhlas člena aplikace mujpanel.cz se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů. Za výslovný souhlas se považuje jednoznačně písemné prohlášení subjektu údajů, prohlášení vyplněním elektronického formuláře, e-mailem, nahráním naskenovaného dokumentu s jeho podpisem nebo použitím elektronického podpisu, případně dvoustupňové ověření souhlasu pomocí např. emailu a potvrzovací SMS.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu platnosti výslovného souhlasu nebo do jeho odvolání nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 8. Pro účely plnění právních povinností IBRS vyplývajících z platných právních předpisů.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.
 9. Za účelem zpracování osobních údajů pro vyplacení peněžité odměny nebo hmotné odměny dle výběru člena při splnění obchodních podmínek. Zpracovávány jsou jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního spojení. Právním základem je plnění smluvních práv a povinností plynoucí z členství v aplikaci mujpanel.cz.
  Doba uchování těchto osobních údajů je po dobu členství v aplikaci mujpanel.cz nebo po dobu zákonných lhůt vyplývajících z právních předpisů.

Zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů v mujpanel.cz

Součástí zpracovávaných informací člena v aplikaci mujpanel.cz získaných jako odpovědi člena na otázky z dotazníku umístěného v aplikaci mujpanel.cz (tj. odpovědi na otázky o bližších osobních údajích o jeho osobě, o jeho zájmech, o jeho preferencích a spotřebitelském chování) nejsou osobní údaje zvláštní kategorie (tzv. citlivé údaje), tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Byly-li dříve takové informace v členství mujpanel.cz zpracovávány, byly smazány.

Ve výzkumu pro třetí osoby může být výzkum zaměřen na zpracování osobních údajů zvláštní kategorie. Pro tyto osobní údaje z konkrétního výzkumu třetí osoby je právním základem výslovný souhlas. Za výslovný souhlas se považuje jednoznačně písemné prohlášení subjektu údajů, prohlášení vyplněním elektronického formuláře, e-mailem, nahráním naskenovaného dokumentu s podpisem subjektu údajů nebo použitím elektronického podpisu, případně dvoustupňové ověření souhlasu pomocí např. emailu a potvrzovací SMS.

Komu jsou osobní údaje předávány v mujpanel.cz

Osobní údaje člena z aplikace mujpanel.cz nejsou předávány jiným správcům (tj. osobám, které by samy osobní údaje zpracovávaly), není-li k tomuto předání zákonný důvod.

Osobní údaje člena z aplikace mujpanel.cz jsou zpracovávány zpracovateli, tj. osobami, které zpracovávají tyto osobní údaje dle pokynů IBRS a zajišťují určité činnosti pro IBRS. Před předáním osobních údajů zpracovateli je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s nařízením dodržovány v IBRS. Těmito zpracovateli jsou externí dodavatelé IBRS, tj. administrátoři mujpanel.cz, externisté zajišťující služby výzkumu (např. tazatelé).

Odvolatelnost souhlasu se zpracováním osobních údajů v mujpanel.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutý za účelem, pro který byl jako zákonný důvod zpracování získán, může člen aplikace mujpanel.cz kdykoliv odvolat oznámením zaslaným členem registrovaným v mujpanel.cz na email IBRS: info@mujpanel.cz.

Odvoláním souhlasu nezaniká členství v mujpanel.cz ani nezbavuje člena jiných práv a povinností vyplývajících z jeho členství na základně plnění smluvních práv a povinností.

Zákonná práva respondenta v mujpanel.cz při zpracování osobních údajů

 • právo na poskytnutí informací o osobních údajích zpracovávaných o mé osobě (právo přístupu k osobním údajům)

Toto právo může respondent aplikovat oznámením na email IBRS: info@mujpanel.cz nebo telefonicky na 274 822 175, na jehož základě s ním bude domluven vhodný termín formou osobního přístupu ke svým osobním údajům v přiměřené lhůtě od podání oznámení.

 • právo na opravu nebo výmaz (likvidaci) osobních údajů

Správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné osobní údaje nebo doplní neúplné osobní údaje, které týkají člena aplikace mujpanel.cz.

Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje a má povinnost osobní údaje vymazat pokud:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování, mají-li jeho zájmy přednost před zájmy správce nebo vyžadují-li jeho základní práva a svobody ochranu nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu přímo dítěti

K vymazání dojde s ohledem na dostupnou technologii a náklady také u ostatních správců, kteří osobní údaje zpracovávají. K vymazání nedojde, je-li zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti práva Unie nebo členského státu, splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely.

 • právo na omezení zpracování

Správce omezí zpracování, pokud:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Osobní údaje s omezeným zpracováním s výjimkou uložení mohou být zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 • právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 • právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, mají-li jeho zájmy přednost před zájmy správce nebo vyžadují-li jeho základní práva a svobody ochranu nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Tato práva může subjekt údajů aplikovat oznámením na email IBRS: info@mujpanel.cz nebo telefonicky na 274 822 175, na jehož základě bude sjednaná náprava a oznámeno plnění práva subjektu údajů.

Od 25.5.2018 se můžete v případě jakýchkoliv dotazů obracet též na pověřence pro ochranu osobních údajů IBRS, jehož kontaktní údaje naleznete od 25.5.2018 na našich webových stránkách www.ibrs.cz / www.mujpanel.cz

Byl jsem poučen o svých právech při zpracování osobních údajů:

 • právo na poskytnutí informací o osobních údajích zpracovávaných o mé osobě (právo přístupu k osobním údajům), o jejich účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů (nejsou-li získány přímo od mé osoby), době uložení osobních údajů.
 • právo na opravu nebo výmaz (likvidaci) osobních údajů, právo na omezení (blokaci) zpracování.
 • právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost mých osobních údajů nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu.