Nastavená pravidla jsou jednoduchá...

Členem mujpanel.cz se může stát pouze občan České republiky trvale žijící na území České republiky.

Minimální požadovaný věk pro člena mujpanel.cz je 15 let.

Registrovat se v mujpanel.cz nemůžete, pokud pracujete v oblasti výzkumu trhu nebo pracujete pro organizaci, která se výzkumem trhu zabývá.

Každá osoba může mít v mujpanel.cz pouze jednu registraci.

Při registraci i vyplňování výzkumů uvádí člen mujpanel.cz pravdivé informace.

Člen mujpanel.cz poskytuje všechny údaje o své osobě dobrovolně a souhlasí s tím, že tyto údaje budou použity k výběru účastníků výzkumů.

Členství v mujpanel.cz je dobrovolné a každý člen má možnost své členství kdykoliv ukončit.

Pravidla užívání mujpanel.cz

Pravidla užívání mujpanel.cz (dále jen "Služba"). Vyjádřením souhlasu s těmito pravidly se uživatel zavazuje k jejich dodržování. V případě jejich porušení si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit opatření zde uvedená. Službu provozuje společnost IBRS – International Business & Research Services. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami:

1) Veškeré osobní údaje, které jsem uvedl/a při registraci do mujpanel, jsou pravdivé. Jsem vedom/a, že uvedení nepravdivých údajů je porušením podmínek registrace a bude důvodem k ukončení členství v mujpanel.

2) Souhlasím s tím, že mě provozovatel může telefonicky kontaktovat za účelem ověření osobních údajů. Současně jsem si vedom/a, že znemožnění ověření pravdivosti údajů z registračního formuláře bude důvodem k ukončení mého členství v mujpanel.

3) Potvrzuji, že při registraci do mujpanel jsem všechny své osobní údaje uvedl/a dobrovolně, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zároveň souhlasím s tím, že tyto údaje budou používány pro výběr vhodných respondentů do výzkumů. V případě ukonční spolupráce s mujpanel budou tyto údaje vymazány.

4) Potvrzuji, že v mujpanel mám pouze jednu registraci.

5) Služba je poskytována zdarma. Uživatli náleží odměna v podobě bodů, které je možné směnit za hmotné ceny nebo za hotovost.

6) Provozovatl si vyhrazuje právo zasílat odměny či hotovost pouze na území České republiky.

7) Uživatel nemá nárok náhradu případné škody, způsobené:

– špatnou dostupností nebo nefunkčností služby

– jakýmkoliv jiným následkem používání služby

8) Používáním služby se rozumí přihlášení se do systému mujpanel, účastnění se výzkumů, skupinových diskusí, vyplňování online dotazníků a jiné činnosti spojené s výzkumem.

9) Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté informace, které uživatel o sobě při restraci sdělil, neposkytne třetí osobě a že obsah výzkumů neposkytne neoprávněným osobám.

10) Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat uživatelům služby emailové zprávy s informacemi o službě.

11) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití Služby bez předchozího upoozornění.

12) Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému mujpanel vymazat uživatelský účet:

– porušil podmínky členství nebo se jakkoliv jinak pokusil narušit chod služby

13) Uživatel se zavazuje, že se nebude třetím osobám sdělovat detaily výzkumů, kterých se v rámci služby mujpanel zúčastní.

Uživatel je seznámen s tím, že odměny za vyplněné dotazníky v rámci mujpanel jsou příležitostným, nahodilým příjmem ve smyslu §10 odst. 1, písmeno a) zákona 586/1992 Sb. O daních z příjmů a že plně zodpovídá za svoji případnou povinnost odvádět daně.

Souhlas s registrací

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000), uděluji souhlas, aby IBRS – International Business and Reseach Services s. r. o. , použila mnou poskytnutá data obsažená v registračním dotazníku výhradně pro účely průzkumů trhu (výběr osob do výzkumných projektů, statistické třídění) a vzájemné komunikace, a to po dobu trvání spolupráce v mujpanel.cz.

Souhlas člena mujpanel.cz (registrace) - plné znění